ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลRead More →

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวRead More →

สายการเรียนฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 ม.5/5 และ ม.6/5 ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยในปี 2560 นี้ ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราRead More →

นักเรียนของสายการเรียนฯ ได้ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับ สพม.27 ระดับมหาวิทยาลRead More →

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อนำRead More →

การจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของสายการเรียนทุกคนได้มีโRead More →