Category กิจกรรมนักเรียน

สานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ปี 61

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ที่เราทำต่อเนื่องเป็นประเพณี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปีนี้ก็เชื่อกัน ครับ

Read More

การทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คอม ประจำปี 2561 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนช่วยกันแข็งขัน จนได้ผลงานอันสุดยอดครับ

Read More

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคน ที่ได้รับรางวัล

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read More

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับ สพม.27 กลุ่ม 1

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคนทั้งที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมการแข่งขันในระบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ได้เป็นตัวแทน รางวัลที่ได้รับคือประสบการณ์ที่สุดยอดของนักเรียนทุกคนครับ

Read More

การทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

สายการเรียนฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 ม.5/5 และ ม.6/5 ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยในปี 2560 นี้ ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าชมสวนพฤษศาสตร์ที่เพลาเพลิน

[ดูภาพกิจกรรม]

การรับเกียรติบัตรของนักเรียน ประจำปี 2560

นักเรียนของสายการเรียนฯ ได้ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับ สพม.27 ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการต่างๆ

[ดูภาพกิจกรรม]

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อนำมาใช้ในกรดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป สำหรับสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รับการเข้าเยี่ยมบ้านครบทุคน

[ดูภาพกิจกรรม]

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์-คอม ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์คอม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของสายการเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดความัก ความสามัคคี และตระหนัก รักในความเป็นนักเรียนของสายการเรียนวิทย์-คอม

[ดูภาพกิจกรรม]