การทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

สายการเรียนฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 ม.5/5 และ ม.6/5 ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยในปี 2560 นี้ ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าชมสวนพฤษศาสตร์ที่เพลาเพลิน

[ดูภาพกิจกรรม]

You may also like...

Comments are closed.