ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับ สพม.27 กลุ่ม 1

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคนทั้งที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมการแข่งขันในระบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ได้เป็นตัวแทน รางวัลที่ได้รับคือประสบการณ์ที่สุดยอดของนักเรียนทุกคนครับ

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ที่

รายการแข่งขัน คะแนน ระดับ รางวัล นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันต์ธีร์  พวงศรี
2. เด็กชายปวีร์  มาลาสีตะ
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  ครูศากยวงศ์
2. เด็กชายปัณณกร  แก้วมา
1. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรัตน์
2. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนทกร  มหานาม
2. นางสาวพิชญาภา  เลิศฤทธิ์
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐานันดร์  มะโนแจ่ม
2. นายธีรภัทร  ภักดี
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
5 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  มาสระคู
2. เด็กชายพัสกร  คาดพันโน
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์  พันธภิบาล
2. เด็กชายชนโชติ  เฉลิมแสน
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  วรรณวาณิชกุล
2. เด็กชายเทพวิชญ์  ราชบัณฑิต
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
8 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรรณภิชัย  ประจงค์
2. นายสมาธิ  โสภัณนา
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
9 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพัทธ์  เกลาเกลี้ยง
2. นายสุพิจารณ์  วิไลลักษณ์
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายเจตรวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
10 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญยุทธ  ไวสูงเนิน
2. นายภูบดินทร์  วรขันธ์
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทินภัทร  ภูริณัฐอรณา
2. นายปรัชญา  ถาวงษ์กลาง
3. นายยอดชัย  บุญนิรันดร์
1. นายเจตรวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
12 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  จำปาขาว
2. นายพสธร  ทรงเย็น
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์

 

You may also like...

Comments are closed.