ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คอม ทุกคน ที่ได้รับรางวัล

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ที่

รายการแข่งขัน คะแนน ระดับ รางวัล นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  ครูศากยวงศ์
2. เด็กชายปัณณกร  แก้วมา
1. นางสาวจันทรารัตน์  แจ่มเพชรัตน์
2. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 25 1. เด็กชายธีรภัทร  มาสระคู
2. เด็กชายพัสกร  คาดพันโน
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายวรรณภิชัย  ประจงค์
2. นายสมาธิ  โสภัณนา
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
4 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายทินภัทร  ภูริณัฐอรณา
2. นายปรัชญา  ถาวงษ์กลาง
3. นายยอดชัย  บุญนิรันดร์
1. นายเจตรวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์

You may also like...

Comments are closed.