ครูและบุคลากรประจำแผนการเรียน

นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายธนกฤต ขันธวัฒน์
หัวหน้าแผนการเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพทูลย์ แสนเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาภรณ์ สาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา
ครู

นางสาวพรพินิจ นิจสุข
ครู

นางสาวจิตนา โพธิจักร
ครูผู้ช่วย

Comments are closed.