ครูประจำแผนการเรียน

นายธนกฤต ขันธวัฒน์
หัวหน้าแผนการเรียน
นางกัณตรพักตร์ ศรีคะเณย์
รองหัวหน้าแผนการเรียน
นายไพทูลย์ แสนเสนา
รองหัวหน้าแผนการเรียน
นางสาวพรพินิจ นิจสุข
ครู
นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา
ครู
นางสาวจินตนา โพธิจักร
ครู
นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
ครู

Comments are closed.