โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อนำมาใช้ในกรดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป สำหรับสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รับการเข้าเยี่ยมบ้านครบทุคน [ดูภาพกิจกรรม]